بیماریهای قلبی

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس

جستجوگر

امکانات وب

آرشیو مطالب

برچسب ها

 

بیماریهای قلبی _ عروقی

ﺑﯿﻤﺎﺭﯾﻬﺎﯼ ﻗﻠﺒﯽ _ ﻋﺮﻭﻗﯽ یکی از ﺍﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻋوامل ﻣﺮﮒ ﻭ ﻣﯿﺮ ﯾﺎ ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﺍﻏﻠﺐ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺑﯿﻤﺎﺭﯾﻬﺎﯼ ﻣﺴﺮﯼ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻭﺍﮔﯿﺮﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﺳﺮﯾﻊ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻓﻮﺭﯼ ﺍﺳﺖ ﺍﻣّﺎ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺑﯿﻤﺎﺭﯾﻬﺎﯼ مهمی ﻣﺜﻞ ﺑﯿﻤﺎﺭﯾﻬﺎﯼ ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮﻭﻗﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭﺗﺮ و ﻧﺎﺗﻮﺍﻥ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺗﺮ بوده ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺣﺎﻝ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮﯼ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻭ ﭘﯿﺪﺍﯾﺶ ﺑﯿﻤﺎﺭﯾﻬﺎﯼ ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮﻭﻗﯽ ﻣﺜﻞ ﺟﻨسیت، ﺳﻦ ﻭ ﻧﮋﺍﺩ ﻭ ﮊﻧﺘﯿﮏ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺍﻣا ﺭﻭﺷﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺑﯿﻤﺎﺭﯾﻬﺎﯼ ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮﻭﻗیﻭ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ ﺑﺮﻭﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.

ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺑﯿﻤﺎﺭﻯ‌ﻫﺎﻯ ﻗﻠﺒﻰ _ عروقی

 • ﺑﯿﻤﺎﺭﯾﻬﺎﯼ ﻋﺮﻭﻕ ﮐﺮﻭﻧﺮ ﻗﻠﺐ مانند ﺁﺗﺮﻭﺍﺳﮑﻠﺮﻭﺯ، ﺗﺼﻠﺐ ﺷﺮﺍﺋﯿﻦ ﻭ ﺁﻧﮋﯾﻦ ﭘﺎﯾﺪﺍﺭ ﻗﻠﺒﯽ
 • ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﻫﺎﯼ ﺣﺎﺩ ﺷﺮﯾﺎﻥ ﮐﺮﻭﻧﺮ ﻗﻠﺐ مانند ﺁﻧﮋﯾﻦ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪﺍﺭ ﻭ ﺍﻧﻔﺎﺭﮐﺘﻮﺱ ﺣﺎﺩ ﻣﯿﻮﮐﺎﺭﺩ(ﺳﮑﺘﻪ ﻗﻠﺒﯽ)
 • ﺑﯿﻤﺎﺭﯾﻬﺎﯼ ﻋﻀﻠﻪ ﻗﻠﺒﯽ مانند ﻧﺎﺭﺳﺎﺋﯽ ﻗﻠﺒﯽ ﺣﺎﺩ ﻭ ﻣﺰﻣﻦ و ﻣﯿﻮﮐﺎﺭﺩﯾﺖ ﺣﺎﺩ ﻗﻠﺐ
 • ﮐﺎﺭﺩﯾﻮﻣﯿﻮﭘﺎﺗﯽ ﻫﺎﯼ ﻣﺰﻣﻦ ﻗﻠﺒﯽ مانند ﮐﺎﺭﺩﯾﻮﻣﯿﻮﭘﺎﺗﯽ ﺩﯾﻼ‌ﺗﻪ ﻗﻠﺒﯽ
 • ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ های ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺿﺮﺑﺎﻥ ﻭ ﺭﯾﺘﻢ ﻗﻠﺐ مانند آریتمی ها
 • ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ‌ﻫﺎﯼ ﺩﺭﯾﭽﻪ‌ﺍﯼ ﻗﻠﺐ
 • ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺁﻧﺪﻭﮐﺎﺭﺩ ﻗﻠﺐ (ﺁﻧﺪﻭﮐﺎﺭﺩﯾﺖ)
 • ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﭘﺮﯾﮑﺎﺭﺩ ﻗﻠﺐ (ﭘﺮﯾﮑﺎﺭﺩﯾﺖ)
 • ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﻋﺮﻭﻕ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﺍﺻﻠﯽ ﻗﻠﺐ مانند بیماریهای آئورت
 • ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﻫﺎﯼ ﻋﺮﻭﻕ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻗﻠﺐ
 • ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﻫﺎﯼ ﻗﻠﺒﯽ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺑا ﺩﺭﮔﯿﺮﯼ ﺳﺎﯾﺮ ﺍﺭﮔﺎﻧﻬﺎﯼ ﺑﺪﻥ
 • ﯾﻤﺎﺭﯼ‌ﻫﺎﯼ ﻣﺎﺩﺭﺯﺍﺩﯼ ﻗﻠﺐ 
 • ﭘﺮﻓﺸﺎﺭﯼ ﺧﻮن(فشارخون بالا)
 • ﺍﯾﺴﺖ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻗﻠﺐ

 

نویسنده : بازدید : 23 تاريخ : يکشنبه 14 شهريور 1395 ساعت: 3:54
اخبار و رسانه هاهنر و ادبیاترایانه و اینترنتعلم و فن آوریتجارت و اقتصاداندیشه و مذهبفوتو بلاگوبلاگ و وبلاگ نویسیفرهنگ و تاریخجامعه و سیاستورزشسرگرمی و طنزشخصیخانواده و زندگیسفر و توریسمفارسی زبان در دیگر کشورها